zacatek

O úřadu (povinně zveřejňované informace)

 • 1. Název
  • Městys Slavětín
 • 2. Důvod a způsob založení
  Popis jak byl městys založen a kdy.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Městys Slavětín
    Na městečku 50
    439 09 Slavětín
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Městys Slavětín
    Na městečku 50
    439 09 Slavětín
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 7:30 - 17:00
   • Útery: 7:30 - 15:30
   • Středa: 7:30 - 17:00
   • Čtvrtek: 7:30 - 15:30
   • Pátek: 7:30 - 12:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 415 677 114
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: 415 677 114
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
  • 4.9. Identifikátor datové schránky
   ci4a72g
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 157618319, kód banky: 0300
   Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
 • 6. IČ
  • 265497
 • 7. DIČ
  • CZ00265497
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
   Dokumenty Městyse
  • 8.2 Rozpočet
  • Úřední deska
   Úřední deska (listinná podoba) se nachází před budovou Městyse Slavětín, Na městečku 50. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky Městyse Slavětín podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.
  • 8.3 Poskytnuté informace
   odvolávající se na zákon 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím
 • 9. Žádosti o informace
  • Úřad Městyse Slavětín, Na Městečku čp. 50, 439 09
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Úřad Městyse Slavětín, Na Městečku čp. 50, 439 09
 • 11. Opravné prostředky
  Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Městyse Slavětín nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.
  Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.
  Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u magistrátu.
  Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
 • 12. Formuláře
  • Úřad Městyse Slavětín, Na Městečku čp. 50, 439 09
 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
   Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení města a je možné nahlédnout v Odboru kancelář starosty a to v úřední hodiny.
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
   V současné době Městys Slavětín neposkytuje žádné vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
   V současné době Městys Slavětín neposkytuje žádné výhradní licence
 • 17. Seznam výročních zpráv
  Městys Slavětín doposud nevedl žádné soudní spory v záležitosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a tudíž doposud neměl žádné náklady na vedení takovýchto právních sporů.
  • 17.2 Rozsudky
   žádné
  • 17.3 Výdaje na soudy
   žádné
patamenu